Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
neve: PROFI ÉS BARKÁCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített neve: Profi és Barkács Kft.
cégjegyzékszáma: 07-09-012711
székhelye: 2451 Ercsi, Rákóczi út 48.
elérhetősége: info@profiesbarkacs.hu
képviselője: Szijjártóné Papp Szilvia ügyvezető
mint Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a PROFI ÉS BARKÁCS Kft.-vel kapcsolatosadatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

 1. Értelmező rendelkezések

Az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározottak szerint „személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.”

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.”

Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 1. Adatvédelem

Elvek, szabályok

Adatkezelés elvei, szabályai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az érintettek írásban juttathatják el a Társaság 1. pontban meghatározott címére vagy e-mail címére.

 1. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre:

A Társaság személyes adatokat a következő célok érdekében kezel:

 1. A megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása

A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok megadása a megrendelt termékek leszállításának előfeltétele. Ezen adatokra szerződés teljesítése (a termékek leszállítása) érdekében van szükség.

 1. Minőségi kifogások kezelése és megoldása

A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok megadása a Társaság jogszabályilag meghatározott szavatossági kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges. Az ügyfél szavatossági igényre vonatkozó bejelentése esetén az erre vonatkozó jogai gyakorlásának előfeltétele ezen adatok megadása.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás. A hírlevél küldés célja az ügyfelek rendszeres tájékoztatása a Társasággal és termékeivel kapcsolatos hírekről, újdonságokról.

A kezelt személyes adatok köre: az ügyfél vagy az ügyfél kapcsolattartójának neve, e-mail címe.

A személyes adatoknak a hírlevél címzettek listáján való szereplés céljából történő megadása önkéntes. A Társaság csak azoknak a címzetteknek küld hírlevelet, akik adataik hírlevél küldés célú kezeléséhez hozzájárultak.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásának időtartamáig kezeli, az alábbiak szerint.

A tárolt személyes adatok körét a Társaság minden évben egyszer – első alkalommal 2019.-ben – felülvizsgálja. A felülvizsgálat során:

 • törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait kizárólag Megrendelések felvétele és a megrendelt termékek leszállítása vagy Minőségi kifogások kezelése és megoldása céljából kezeli, a minőségi kifogások benyújtási határidejének lejártát követő évben;
 • törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait Ügyfélnyilvántartás vezetésecéljából kezeli, az ügyféltől származó utolsó megrendelés beérkezését követő 10. évben.

A Hírlevél feliratkozása céljából kezelt adatokat a Társaság határozatlan ideig kezeli, de ezek bármelyikét az ügyfél erre vonatkozó kérésének beérkezésétől számított 30 napon belül törli.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Akinek személyes adatait a Társaság kezeli, az a 2. pontban meghatározott módon jogosult:

 • kérni személyes adatainak teljes körű törlését;
 • visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott adatkezelési engedélyét;
 • kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását;
 • kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését;
 • felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes adatok forrásairól.
 • panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban.

A fenti jogok gyakorlásához az érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három munkanapon belül az arra jogosult személy megválaszolva illetve törlés esetén kéri az informatikáért felelős személy ügyintézését.

Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 1. Adatok továbbítása

Harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozzanyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a felhasználó weboldalon történő vásárlásától a megvásárolttermék kézhezvételéig tart. A jótállás és szavatosság biztosítása érdekében az Adatkezelő avásárlástól számított 1 évig megőrzi a felhasználó adatait.

Az Adatkezelő az Adatokat digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelőmunkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésébenrésztvevő munkatársak közül az errefeljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább aszakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeresfrissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárhatóannak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

 1. Egyéb információ

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók általfenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatokkezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyenugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak ésnem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamintszemélyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nemvállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

 1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html.

A Társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.

A megrendelt termékeknek a megrendelő számára történő leszállításához a Társaság futárszolgálatot vesz igénybe, melynek átadja a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat, köztük az ügyfelek kapcsolattartói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az így átadott adatokat a futárszolgálat kizárólag a rá bízott szállítási feladat elvégzésének érdekében kezeli. A Társaság által megbízott futárszolgálat:

ASAP HUNGÁRIA Szolgálató Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-686328

adószám: 11979999-2-43

cím: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

képviseli: Karóczkai Gábor ügyvezető

 

adatmegküldés célja:                    az igényelt szolgáltatás teljesítése

átadandó adatok köre:                Érintett neve, címe, telefonszáma

jogalapja:                                  hozzájáruláson alapul

időtartama:                               a kiszállítást követő 1 év múlva kerül törlésre az adat

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben azadatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.